ЗА НАС

Българско училище “Родна реч” отваря врати за всички деца и юноши, желаещи да получат българско образование, да обогатят познанията си за вековната история и автентичен фолклор на България и развият нови таланти в областта на изкуството. Наред с езиковите си умения учениците ще натрупат познания по история, култура и фолклор, ще развият социалните си и комуникативни компетенции, ще открият и проявят своите заложби и ще добият нужната подготовка и самочувствие за сценични изяви в различни сфери на изкуството.

Училището е основано по идея на група български педагози, преподаватели в училище Родна Реч и родители, ръководени от непреодолимото желание да възпитават българските деца зад граница в любов към родината в една завладяваща детските сърца, неформална и нетрадиционнна среда.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Нашата основна цел е да сплотим и обединим децата от българската общост в Британска Колумбия и подпомогнем сформирането на националната им идентичност и самосъзнание по увлекателен, непринуден и забавен начин, превръщайки РОДНА РЕЧ в любимо място за учене, игри, творчество и срещи с приятели.

Ние помагаме на децата да развият познания, любов и уважение към родния език, писменост и култура, да опознаят техните корени и съхранят българските традиции и обичаи като превърнем учебния процес в едно необикновено и вълнуващо пътешествие, преминаващо през родната литература, пъстрия фолклор, вековна история и живописна география на България. Децата се учат и развиват посредством пряко участие в широка гама от учебни занятия, преплитащи множество науки и изкуства, представени по начин стимулиращ любознанието, въображението, творческото мислене и способностите на децата.

ИНОВАЦИЯ и ИНТЕРАКТИВНОСТ – ние отчитаме, че съвременните деца имат различна представа за ученето и техните интереси, нагласи и способности за възприемане се отличават от тези, които са били характерни за ученическите години на техните родители. По тази причина, ние залагаме на иновацията и интерактивността в преподаването, насърчаваща и ценяща креативното мислене, развиваща артистичните дарби и зачитаща уникалните характеристики на всяко дете. Поставени в динамична, творческа и отговаряща на нуждите на съвремието среда, децата учат с любопитство и чрез собствен опит.

СПЛОТЕНОСТ и ЕДИНСТВО – ние се стремим към колективност и съвместност в управлението и осъществяване на дейностите на училището, като поставяме в основата на тези процеси необходимостта от взаимопомощ, равнопоставеност и единство между преподаватели, родители, ученици и всички пряко и косвено заангажирани с дейността на РОДНА РЕЧ. Ние подкрепяме и насърчаваме това сътрудничество като задължителна предпоставка не само за успешната реализация на поставените цели и задачи, но и за изграждането на здрави и дълготрайни връзки и ползотворен работен климат в РОДНА РЕЧ. Наред с това, ние активно търсим начини за коопериране с други обучителни институции и създаване на мрежа от партньорства.

ТОЛЕРАНТНОСТ -  ние считаме, че най-голямото богатство на децата е тяхната уникалност и дълбоко ценим различията в мисленето, възгледите, интересите, способностите и талантите им. Толерантността в междуличностните и междугруповите взаимоотношения, зачитането на човешките права и уважението на ценностите, особеностите и личното пространство на другите е основен принцип, изискване и предпоставка за ефективна и благоприятна училищна среда.

ПРОЗРАЧНОСТ – ние държим на прозрачност на всяко структурно и управленческо ниво на РОДНА РЕЧ, като фактор спомагащ изграждането атмосфера на доверие и гарантиращ прецизност и целесъобразност в разпределението и използването на наличните ресурси.

ЛЮБОВ – ние вярваме, че всяко нещо създадено от и с любов надхвърля пределите на възможностите. Любовта към знанието и децата е в сърцето на РОДНА РЕЧ, която ни прави всеотдайни в нашата работа, способства за развитието на топлина и близост в отношенията с нашите ученици и създава в нашите класни стаи климат на грижовност, уважение и съпричастност.

НИЕ ОБЕЩАВАМЕ

  • Да се отнасяме към всяко дете с любов, търпение, разбиране, уважение и грижа.
  • Да зачитаме достойнствата и правата на всяко дете.
  • Да изградим атмосфера на равнопоставеност и, едновременно с това, да отчитаме и уважаваме индивидуалните нужди и потребности на всяко дете.
  • Да създадем благоприятен климат за поощрение на естествените интереси и заложби на децата и да създадем възможност на всяко едно от тях за развитие и изява.
  • Да полагаме всички усилия да култивираме в децата жаждата за познание без да им отнемаме радостта от детството.
  • Да въвлечем родителите като главни и най-важни партньори в училището и да признаем тяхната роля на експерти в живота на техните децата.

УЧЕБНА БАЗА

СТАНИ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВО РОДНА РЕЧ

Scroll to Top